THÔNG BÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 


Tác giả bài viết: Trường TCDTNT